انواع شکستگی ها علائم بالینی شکستگی‌ها مهم‌ترین علامت بالینی درد است. ولی شکستگی همیشه با درد همراه نیست. مثل Stress fracture یا شکستگی استئوپروتیک ۱- محدودیت حرکتی عضو به دنبال شکستگی؛ به جز در شکستگی Grad I گردن فمور، شکستگی اسکافوئید مچ دست و استخوان تالوس در شکستگی مچ دست، مچ دست را گچ می‌گیریم و در شکستگی تالوس، نیز آتل یا گچ کوتاه می‌گیریم. توجه: بهترین گرافی در شکستگی گردن فمور: x ray رخ هیپ در حالت full internal Rotation است.